لیست گالری ها:  

24 تیر ماه 89

31 تیر و 1 مرداد ماه سال 89

7 و 8 مرداد ماه 89

دور ششم مسابقات ریتد مدرسه شطرنج تهران

دور هشتم مسابقات ریتد مدرسه شطرنج تهران

عکس هایی زیبا از مسابقات 6 خرداد 89

عکسهایی از مسابقات 1 و 2 مهر

عکسهایی از مسابقات 15 و 16 مهر

عکسهایی از مسابقات 25 و 26 شهریور 89

عکسهایی از مسابقات 8 و 9 مهر 89

سابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران ششم شهریور 1393

مراسم اختتامیه مسابقات ریتد مدرسه شطرنج تهران 28 اسفند91

مسابقات 11 و 12 آذر 89

مسابقات 13 خرداد 1389

مسابقات 13 و 14 آبان 89

مسابقات 14 و 15 مرداد ماه 89

مسابقات 16 و 17 اردیبهشت 1389

مسابقات 17 و 18 تیر 89

مسابقات 18 و 19 شهریور 89

مسابقات 2 و 3 دی 89

مسابقات 20 خرداد 89

مسابقات 21 مرداد ماه 89

مسابقات 22و 23 مهر ماه 89

مسابقات 23 اردیبهشت 1389

مسابقات 26و 27 فروردین ماه 1389

مسابقات 27 خرداد 89

مسابقات 29 و 30 مهر 89

مسابقات 3 و 4 تیر 89

مسابقات 30 اردیبهشت 1389

مسابقات 4 و 5 شهریور 89

مسابقات 6 و 7 آبان 89

مسابقات 6 و 7 اسفندماه مدرسه شطرنج تهران

مسابقات 9 و 10 تیر 89

مسابقات دوم و سوم اردیبهشت 1389

مسابقات دهه ی مبارک فجر ويژه بانوان

مسابقات راپید مدرسه شطرنج تهران 24 و 25 بهمن 1392

مسابقات راپید مدرسه شطرنج تهران 4و 5 اردیبهشت 1393

مسابقات ریتد مدرسه شطرنج تهران

مسابقات انتخابی تیمهای مدرسه شطرنج تهران 29 /06/1392

مسابقات انتخابی لیگ مدرسه شطرنح تهران 9 و 10 مهرماه 1394

مسابقات انتخابی لیگ مدرسه شطرنج تهران

مسابقات جام چهارشنبه سوری 21 و 22 اسفند 1393

مسابقات زیر 10 سال 29 بهمن ماه 88

مسابقات سریع

مسابقات سریع عید غدیر

مسابقات سریع هفتگی

مسابقات لیگ دسته 2 بانوان و آقایان

مسابقات نهم و دهم اردیبهشت 1389

مسابقات هفتگی 27 و 28 آبان 89

مسابقات هفتگی 1 بهمن

مسابقات هفتگی 1 و 2 اردیبهشت 1390

مسابقات هفتگی 12 اسفند 89

مسابقات هفتگی 12 خرداد

مسابقات هفتگی 12 خرداد ماه 1390

مسابقات هفتگی 14 بهمن 89

مسابقات هفتگی 15 اردیبهشت 90

مسابقات هفتگی 16 تیر 1390

مسابقات هفتگی 16 و 17 دی 89

مسابقات هفتگی 17 دی 1388

مسابقات هفتگی 17 شهریور

مسابقات هفتگی 18 و 19 آذر

مسابقات هفتگی 18 فروردین 1390

مسابقات هفتگی 19 اسفند 89

مسابقات هفتگی 2 تیر 1390

مسابقات هفتگی 20 و 21 آبان 89

مسابقات هفتگی 20 مرداد 1390

مسابقات هفتگی 21 بهمن 89

مسابقات هفتگی 22 اردیبهشت 90

مسابقات هفتگی 23 دی 89

مسابقات هفتگی 24 دی

مسابقات هفتگی 25 شهریور

مسابقات هفتگی 25 و 26 فروردین 1390

مسابقات هفتگی 27 مرداد 1390

مسابقات هفتگی 28 و 29 بهمن 89

مسابقات هفتگی 29 اردیبهشت 1390

مسابقات هفتگی 3 شهریور 90

مسابقات هفتگی 30 دی 89

مسابقات هفتگی 30 شهریور

مسابقات هفتگی 30 تیر 1390

مسابقات هفتگی 6 اسفند

مسابقات هفتگی 6 مرداد 1390

مسابقات هفتگی 7 و 8 بهمن

مسابقات هفتگی 7 مهر

مسابقات هفتگی 8 بهمن

مسابقات هفتگی 8 و 9 اردیبهشت

مسابقات هفتگی 9 و 10 دی 89

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج 28 مهر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 17 مهر 93

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج 14مهر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج 21 مهر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 05/10/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 07/06/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 08/12/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 10/11/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 14/06/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 15/12/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 17/11/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22/12/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 24/05/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 01/12/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 02/05/1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 03/05/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 03/11/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 04/07/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 07/09/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 09/08/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 1 دی

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 1 آبان 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 1 تیر 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 10 آذر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 10/05/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 10و11 اسفند 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 11 دی 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 11 اردیبهشت 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 11 اسفند 1390

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 11 خرداد 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 11 تیر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 11/07/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 12 آبان

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 12 آذر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 12 اردیبهشت 1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 12 تیرماه 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 12 و 13 بهمن 91

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 12 و 13 مرداد 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 13 بهمن

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 13 شهریور 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 13 آذر 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 13/4/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 14 آبان 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 14 اردیبهشت

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 14 اسفند 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 14/09/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 15 دی

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 15 آبان 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 15 مرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 16 بهمن 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 16 شهریور

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 16 آذر 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 16 مهر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 16/08/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 17 آذر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 17 اردیبهشت 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 17 اسفند 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 17/05/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18 دی 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18 آبان 91

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18 اردیبهشت 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18 اسفند 1390

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18 خرداد 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18 تیر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 18/07/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19 شهریور 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19 آبان

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19 اردیبهشت 92

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19 و 20 بهمن 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19 مرداد 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19/04/1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 19/10/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 2 بهمن 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 2/3/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 20 بهمن

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 20 شهریور 93

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 20 آذر 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 20 مهر 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 20 فروردین 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 20/4/92

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21 دی 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21 آبان 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21 اردیبهشت 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21 خرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21 تیرماه 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21 فروردین 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21/06/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 21/09/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22 دی 1390

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22 ابان 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22 خرداد 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22 تیر 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22 مرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 22 فروردین 1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 23 بهمن 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 23 تیر 90

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 23 مرداد 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 23 مهر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 23/3/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 24 آذر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 24 اردیبهشت 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 24 مهر 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 24 فروردین 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 25 دی 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 25 اردیبهشت 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 25 خرداد 91

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 25/07/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 25تیر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26 بهمن 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26 آبان

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26 آذر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26 اردیبهشت 92

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26 مرداد 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26/04/1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 26/10/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 27 بهمن 1390

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 27 شهریور 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 27 آذر 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 27 فروردین 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 27/4/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 28 دی 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 28 آبان 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 28 اردیبهشت 91

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 28 خرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 28 فروردین 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 28/09/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 29 آبان 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 29 خرداد 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 29 فروردین 1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 29مرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 3 آذر

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 3 اردیبهشت 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 3 اسفند 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 3 مهر 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 30 بهمن 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 30 شهریور 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 30/08/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 30/3/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 30مهر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 31 اردیبهشت 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 31 فروردین 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 31/05/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 4 دی 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 4 تیر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 5 شهریور 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 5 آبان

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 5 آذر 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 5 اردیبهشت 92

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 5 اسفند 1390

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 5 تیرماه 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 6 بهمن

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 6 آذر 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 6 و 7 بهمن 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 6/4/1392

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 7 آبان 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 7 اردیبهشت 91

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 7 اسفند 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 7 خرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 8 آبان 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 8 تیر 1391

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 8 مرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 9 بهمن 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران 9/3/92

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران هشتم خرداد 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران یکم خرداد 1393

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران1 مرداد 1394

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهرن 29 دی

مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج نهران 10 اردیبهشت 1394

مسابقات هفتگی مدسه شطرنج تهران 16 مرداد 1393

مسابقات مدرسه شطرنج تهران ویژه ی میلاد رسول اکرم (ص)

مسابقات فکری 29 مرداد ماه 89

مسابقات فکری مدرسه شطرنج تهران

مسابقات فکری مدرسه شطرنج تهران 7 دی 1391

مسابقه بهاره مدرسه شطرنج تهران

مسابقه هفتگی 13 مرداد

مسابقه هفتگی مدرسه شطرنج تهران 8 دی 1390

فینال قهرمانی کشور


 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما