دنیا حاج نوروزی ،استاد هاراتونیان ،متین ثقفی
دنیا حاج نوروزی ،استاد هاراتونیان ،متین ثقفی