مهدی محمد میرزایی و استاد نجیب
مهدی محمد میرزایی و استاد نجیب