دلیار طالبی مقام سوم رده سنی زیر 8 سال ،استاد نجیب و استاد تومانیان
دلیار طالبی مقام سوم رده سنی زیر 8 سال ،استاد نجیب و استاد تومانیان