استاد نجیب ،نیکا کاشانی ،دبیر فدارسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،نیکا کاشانی ،دبیر فدارسیون شطرنج آقای کریمی