استاد نجیب ،آسانا قاضی زاده ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،آسانا قاضی زاده ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی