استاد نجیب ،تارا اصغر پور ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،تارا اصغر پور ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی