استاد نجیب ،شادادن بابازاده ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،شادادن بابازاده ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی