استاد نجیب ،آناهیتا زاهدی فر ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،آناهیتا زاهدی فر ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی