استاد نجیب ،سوگند میرهادی زادی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،سوگند میرهادی زادی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی