استاد نجیب ،آیلین اسماعیلی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،آیلین اسماعیلی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی