استاد نجیب ،راحیل احتشام مهر ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،راحیل احتشام مهر ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی