استاد نجیب ،آیسان اسماعیلی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،آیسان اسماعیلی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی