استاد نجیب ،حسین گنجعلی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،حسین گنجعلی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی