استاد نجیب ،امیر مهدی برزمینی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،امیر مهدی برزمینی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی