استاد نجیب ،یاشار نعیمی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،یاشار نعیمی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی