استاد نجیب ،کسری آبادی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،کسری آبادی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی