استاد نجیب ،محمد رضوانی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی
استاد نجیب ،محمد رضوانی ،دبیر فدراسیون شطرنج آقای کریمی