پارسا گرجی ،استاد نیک زبان و استاد تومانیان
پارسا گرجی ،استاد نیک زبان و استاد تومانیان