مهدی رضایی و استاد هاراتونیان
مهدی رضایی و استاد هاراتونیان