نیما حسین زاده، استاد هاراتونیان
نیما حسین زاده، استاد هاراتونیان