استاد نجیب ،میکائیل محمدرضایی ،استاد هاراتونیان
استاد نجیب ،میکائیل محمدرضایی ،استاد هاراتونیان