استاد نجیب ،سوگند میرهادی زادی ،استاد هاراتونیان
استاد نجیب ،سوگند میرهادی زادی ،استاد هاراتونیان