چاپ |  بستن پنچره


  امروز: چهارشنبه 23 خرداد 1403

:: تصفيه کردن(2)
نویسنده:
تاريخ درج: يکشنبه 10 مرداد 1389

متن کامل :سطح : مبتدي

 

تصفيه کردن(2)

 

به دياگرام6 توجه کنيد.سفيد از لحاظ مهره بسيار عقب است،اما با تصفيهُ خانه f7 تهديد Nf7 مات را ايجاد می کند.

 

دياگرام6

1.Qf6+!!

قربانی کردن وزير برای خالی کردن خانهُ f7 !(دياگرام7)

 

دياگرام7

1....,Bxf6 2.Nf7#

1....,Nxf6 2.Nf7#

1....,Rg7 2.Qxg7#

همانگونه که قبلأ گفته شد مهره‌ای که راه را برای مهرۀ ديگر هموار می‌کند خود معمولأ قربانی می‌شود ؛ نکتهُ مهمتر اينکه مهرۀ قربانی شده اکثرأ حرکت حريف را نيز اجباری می‌کند.

 

دياگرام(8)

يک نمونهُ ديگر از تصفيهُ خانه.

نوبت حرکت با سفيد است و سياه تهديد مات در يک حرکت با Qxg2 را دارد.سفيد چگونه ادامه دهد ؟ اگر :

1.Rd2?,Qe1+

  يا :

1.Qf2?,Qxf2+ 2.Kxf2,Rc2+

در هر دو ادامه سياه به وضعيت برنده ای می‌رسد. اما...

 

دياگرام9

1.Qh8+!!

خالی کردن خانهُ f6 !! اکنون سفيد تهديد +Bf6 (خالی کردن خانهُ d8 ) و سپس Rd8 مات را دارد.

1...,Kxh8 2.Bf6+,Kg8 3.Rd8#
 

چاپ |  بستن پنچره