چاپ |  بستن پنچره


  امروز: چهارشنبه 23 خرداد 1403

:: تصفيه کردن(1)
نویسنده:
تاريخ درج: يکشنبه 3 مرداد 1389

متن کامل :سطح : مبتدی

تصفيه کردن(1)

 

اين تم تاکتيکی برای تصفيهُ (تخليه) خانه يا قطر و يا ستونی صورت می گيرد که تا بتوانيم از خانه يا قطر و ستونی که اخيرأ تصفيه شده است، استفاده موثر بکنيم. بيشتر مواقع مهره ای که راه را (خانه،قطر،ستون و...) برای استفاده مهره‌های ديگر خالی می‌کند، خودش در اين راه قربانی می‌شود. و اگر اين قربانی در زمان حمله به روی شاه دشمن صورت گيرد نتيجهُ عمل خيلی قويتر و موثرتر است.اکنون به چند نمونه از اين تم می‌پردازيم.

 

دياگرام 1

 

همانگونه که در شکل بالا ملاحضه می کنيد، اسب a4 مانع از حرکت+Ra8 و مات است،بنابراين سفيد با حرکت+Nb6 ستون a را برای رخ تصفيه می کند.البته سفيد با انجام حرکاتی مانند Nb2 و يا Nc3 نيز می توانست ستون a را خالی کند اما حرکت+Nb6 چون همراه با کيش است جواب سياه را اجباری میکند و سياه ديگر فرصتی برای دفاع پيدا نمی کند.

1.Nb6+!,cxb6 (1....,Kb8 2.Ra8#) 2.Ra8#

 

دياگرام2

 

اکنون به دياگرام2 توجه نمائيد که در آن سفيد يک تصفيهُ ستون زيبايی را به نمايش می گذارد.

1.Rh7+!

و رخ قربانی می شود.(دياگرام3)

دياگرام3

 

اکنون ستون g و خانه g7 برای مات کردن سياه خالی شده.

1....,Kxh7 2.Qg7#

دياگرام4

 

اسب سفيد مانع از حرکت Qh7 است،بنابراين:

1.Ne7+!

تصفيه قطر!

اسب g6 برای تصفيهُ قطر b1_h7 قربانی می شود.

1...,Rxe7 2.Qh7#

دياگرام5

 

همان وضعيت دياگرام4 ،اما اين بار حرکت با سياه است.

فيل d6 مانع از حرکت Qh2 و مات است. بنابراين:

1....,Bc5+!

تصفيه قطر!

به اين نکته دقت کنيد که سياه حرکت را برای سفيد اجباری می کند!

2.bxc5,Qh2#
 

چاپ |  بستن پنچره