چاپ |  بستن پنچره


  امروز: چهارشنبه 23 خرداد 1403

:: برتری گسترشی(2)
نویسنده:
تاريخ درج: شنبه 26 تير 1389

متن کامل :سطح : متوسط

برتری گسترشی(2)

 

نمونه دوم

سفيد:لوت

سياه:کرس

مکاتبه ای 1934

Lutt - Keres

(Correspondence game, 1934)

1. e4 , e5 2. Nf3 , Nc6 3. c3?!

اين حرکت با ايده d4 و گرفتن مرکز است، ولی اکنون سياه با d5! و حمله کردن به مرکز اين اجازه را به سفيد نمی دهد. حرکاتی مانند Bc4 و Bb5 با ايده جلوگيری از d5 و سپس c3 و d4 بهتر است.

نکته:گرفتن مرکز با پياده ها باعث کسب فضا می شود و داشتن فضای بيشتر به سوارهايمان امکان گسترش بهتری را می دهد و همچنين يکی ديگر از امتيازات داشتن مرکز اين است که می توان به سادگی بازی را از يک جناح به جناح ديگر منتقل نمود.

 

3…,d5! 4. Bb5 , dxe4 5. Nxe5 , Qd5 6. Qa4 , Nge7 7. Nxc6 , Nxc6 8. 0-0

 

اکنون سفيد تهديد Re1 و سپس گرفتن پياده e4 را دارد.

8…, Bd6!

يک حرکت گسترشی خوب که نيم نگاهی نيز به قلعه سفيد دارد.

9. Re1 , 0-0!

همانگونه که در بازی قبلی نيز به آن اشاره شد در شروع بازی گسترش دادن از گرفتن پياده به مراتب اهميت بيشتری دارد.

10. Bxc6

اگر:

 

10.Rxe4,Bf5! 11.Re1,Rae8! (Diagram)

با برتری کامل سياه

همانگونه که ملاحظه می کنيد سياه می خواهد با تعويض يک جفت از رخها ، از ضعف عرض آخر سفيد استفاده کند.

10…,bxc6 11. Qxe4 , Qh5!

نکته: کسی که برتری دارد بايد حمله کند و گرنه برتری خود را از دست می دهد.

نکته:هنگامی که شما ابتکار عمل را در دست داريد بهتر است از ساده شدن بازی اجتناب کنيد و اجازه تعويض سوارها را به حريفتان ندهيد.

12. g3

اگر:

12.h3,Bf5 13.Qe2,Qg6!(Diagram)

12…,Bh3!

با تهديد Rae8! مثلأ اگر:

13.d4?,Rae8! 14.Qxe8,Rxe8 15.Rxe8+,Bf8

و سفيد هيچ دفاعی در مقابل Qf3 و يا Qd1+ ندارد.

13. f3

13…,Bxg3!!

اگر:

13…,Rae8 14.Qxe8,Qxf3 15.Qe2(e4)

و سفيد تهديدهای سياه را دفاع می کند. اما پس از Bxg3!! سياه هم اکنون می تواند با Qxg3+ ادامه دهد.

14.hxg3 , Rae8! 15. Qxe8 , Qxf3! 16. Qe4 , Qxg3+ 17. Kh1

 

17…, Bg2+! 18.Qxg2 , Qxe1+ 19. Qg1 , Qe4+ 20. Qg2 , Qd3!!

 

 

يک حرکت درخشان با ايده بلوکه کردن پياده d2 و جلوگيری از گسترش مهره های سفيد.اکنون سياه تهديد Re8 و آوردن رخ به بازی را دارد.

نکته:کيفيت مهمتر از کميت است.

21. c4 , Re8 22. Nc3 , Re6! 23. b3 , Rh6+ 24. Kg1 , Rg6 25. Qxg6 , hxg6

 

سياه می خواهد با g5-g4-g3 تهديدهای مات ايجاد کند.وضعيت سفيد کاملأ بازنده است.

26. Na4?

ادامه :

26.Ba3,Qxd2 26.Rc1,g5

بازی را چند حرکت طولاني تر می کرد.

26…, Qd4+

سفيد بازی را واگذار کرد.
 

چاپ |  بستن پنچره