نیما حسین زاده، استاد نجیب
نیما حسین زاده، استاد نجیب