سرو راطوسیان ،استاد نیک زبان و استاد تومانیان
سرو راطوسیان ،استاد نیک زبان و استاد تومانیان