استاد نجیب، فربد سیاهکلی، استاد هاراتونیان
استاد نجیب، فربد سیاهکلی، استاد هاراتونیان