استاد نجیب ،علیرضا اصلاح چی ،استاد هاراتونیان
استاد نجیب ،علیرضا اصلاح چی ،استاد هاراتونیان