استاد نجیب ،مهدی رضایی ،استاد هاراتونیان
استاد نجیب ،مهدی رضایی ،استاد هاراتونیان