استاد نجیب، آیلین اسماعیلی، استاد هاراتونیان
استاد نجیب، آیلین اسماعیلی، استاد هاراتونیان